Adatkezelési nyilatkozat

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapjain, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Ezen tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név: UGP Raktártechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs Gyár u. 2.
Cégjegyzékszáma: 13-09-186789
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 12046913-2-13
Képviselője: Kalapos János
E-mail cím: ugp@ugp.hu
Telefon: 06-23/428-455

Honlap:
https://salgopolc.net

(a továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő)

Adatvédelmi tisztviselő: Grnács Norbert
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Telefon: +36 20 222 5042
E-mail: g.norbert@ugp.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a fenti oldalakon adatvédelem menü alatt.

II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Érintett:

Érintett minden, bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított, vagy közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az adatkezelő szolgáltatásait, termékeit megigénylők, az adatkezelő munkatársai, az adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai, termékei után érdeklődők, az adatkezelő természetes személy partnerei, nem természetes személy partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt területre belépők és ott tartózkodók.

Az Adatkezelés célja: 

Az Adatkezelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

III. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8. pont)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen tevékenységet végez a továbbított adatokkal?Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
Notitia Informatikai Kft. (2360 Gyál Bacsó Béla u. 2. Cégjegyzékszám: 13-09-155440)IT üzemeltetési feladatokHatározatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.
Bangó-Szaniszló Katalin (6762 Sándorfalva Kis körút 10.)Marketing platform üzemeltetése, melynek segítségével személyre szabott ajánlatokat lehet kiküldeni az ügyfelek részére. Amennyiben az érintett hozzájárulását adta, ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: név, email cím, cím, telefonszám, születésnap.Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig
BGO Magyarország Kft. (1065 Budapest Révay utca 10.)Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, könyvelésszerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig
Indián-Sped Kft. (2253 Tápióság Arany János utca 9. Cégjegyzékszám: 13-09-103849)Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításraHatározatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig
Trendl Sándor (1173 Budapest Csengőd u 1.)Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításraHatározatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig
Revolution Software Kft.  1133 Budapest Váci út 76.Ügyviteli rendszer üzemeltetéseHatározatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig
MAXER HOSTING Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3. Cégjegyzékszáma: 08-09-013763)Weboldal üzemletetéséhez szükséges tárhely biztosításaHatározatlan idejű szolgáltatási szerződés – a szerződés megszűnéséig

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további, vagy más adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

IV. ADATKEZELÉSEK

1. Egyszeri információ kérése

Információ kérhető személyesen, telefonon, írásban (postai levél útján és e-mail-ben),

továbbá uzletberendezes.ugp.hu és ugp.hu oldalakon live chat-tel.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelővel kapcsolatba lép és az adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Az információ kérés esetén az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

A kezelt adatok köre és célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

azonosítás

E-mail cím:

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

A kérdés tartalma

válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulása

2. Ajánlatkérés

Ajánlat kérhető személyesen, telefonon, írásban (postai levél útján) és e-mail-ben.

Az ajánlatkérés esetén az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre és célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

név

azonosítás

e-mail cím:

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma

válaszadás

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése

ajánlatadás

rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése

ajánlatadás

rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma

ajánlatadás

igényelt szállítási vagy teljesítési határidő

ajánlatadás

speciális igények megjelölése

ajánlatadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejárta

3. A Honlapok látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése 

Az adatkezelő honlapjain a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Az adatkezelő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja:

– a látogató IP-címe,
– a látogatás időpontja,
– a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk tartalmaz ún. Facebook képpontokat is. A képpont lehetővé teszi a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és hirdetéseket tehet célzottá, illetve jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak e célból történő gyűjtését és felhasználását. Az ezt végrehajtó mechanizmus elérése érdekében kérjük, hogy látogasson el a http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalakra.

A sütikkel kapcsolatos bővebb tájékoztatót és a süti beállítások megváltoztatásának lehetőségét a weboldal bal alsó sarkában található fogaskerékre kattintva találhat.

4. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés  

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, postai úton vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törli a Társaság.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

 

A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

5. Közösségi irányelvek/Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán 

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

6. Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése 

Adatkezelés jogalapja

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Adatkezelő a 2040 Budaörs, Gyár utca 2.szám alatti székhelyén külső elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet.

Az elektronikus megfigyelőrendszereket az Adatkezelő munkatársai kezelik.

Az Érintett személyes adatainak kifejezett és önkéntes hozzájárulás alapján történő kezelésére az Adatkezelő székhelyének biztonsági megóvása, az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása, az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak életének, testi épségének és vagyoni javainak megóvása, az esetlegesen előforduló balesetek, jogsértések megelőzése, körülményeinek kivizsgálása céljából kerül sor.

Az Érintett hozzájárulása abban a cselekedetben nyilvánul meg, hogy a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő ingatlanára belép, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő bizonyítására.

A tevékenységet az Adatkezelő a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak:

Kezelt személyes adat: Természetes személy képe, mozgóképfelvétele

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a szerver a rögzítéstől számított 3 munkanapig tárolja. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez az üzemeltető jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az ügyvezetőnél írásban kell kérelmeznie. Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a Társaság 1 évig tárol.

Az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség.

V. Adatbiztonság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet, az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő adatbázisában tárolt Érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

VI. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

1. Hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

2. Módosítás, helyesbítés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. Hordozhatóság

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

– az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.

VII. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

1. Törlés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az Érintett az Adatkezelő elérhetőségein keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti rendelkezések értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
– munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2. Korlátozás

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenti rendelkezések alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére a fenti rendelkezések alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

3. Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VIII. Érintett jogérvényesítési lehetőségei

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
Felügyeleti Hatóság:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

IX. Adatkezelési tájékoztató változásai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalán közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.